Опис індексів

Назва Опис індексу
Індекс глобальної конкурентоспроможності Індекс оцінює здатність економік забезпечувати більш високу продуктивність бізнесу, і як наслідок, більш високі темпи економічного зростання й економічного добробуту нації. Індекс глобальної конкурентоспроможності розроблений Всесвітнім економічним форумом (ВЕФ).  Індекс порівнює конкурентоспроможність країн за 12 складовими конкурентоспроможності: інституції, інфраструктура, макроекономічна стабільність, охорона здоров'я та початкова освіта, вища освіта та професійна підготовка, ефективність ринку товарів, ефективність ринку праці, рівень розвитку фінансового ринку, технологічна готовність, розмір ринку, рівень розвитку бізнесу, інновації. Для можливості порівняння конкурентоспроможності країн на різних стадіях економічного розвитку до індексу інтегровано концепцію стадій економічного розвитку країн.
Рейтинг конкурентоспроможності країн світу Щорічне дослідження світової конкурентоспроможності оцінює та аналізує здатність країн створювати і підтримувати середовище, у якому підприємства можуть ефективно конкурувати. Індекс конкурентоспроможності країн світу розроблений Центром світової конкурентоспроможності при Інституті розвитку менеджменту і публікується в Щорічнику світової конкурентоспроможності (World Competitiveness Yearbook - WCY). Індекс ґрунтується на більш ніж 320 показниках, зібраних у 4 складові факторів конкурентоспроможності: макроекономічні показники, ефективність влади, ефективність бізнесу та інфраструктура.
Індекс легкості ведення бізнесу Індекс надає об'єктивну оцінку бізнес-клімату в країнах світу з точки зору простоти низки найважливіших для малого і середнього бізнесу адміністративних процедур. Категорії показників поділяються на два типи: 1) ті, що відображають рівень міцності правових інститутів і мають відношення до регулювання бізнесу (кредитування, захист інвесторів, забезпечення виконання договорів, вирішення неплатоспроможності підприємств) і 2) показники, що відображають складність і вартість процедур регулювання (реєстрація підприємств, отримання дозволів на будівництво, підключення до системи електропостачання, реєстрація власності, оподаткування, міжнародна торгівля).
Індекс розвитку людського потенціалу Інтегральний показник для міждержавного порівняння і вимірювання рівня життя, письменності, освіченості і довголіття як основних характеристик людського потенціалу досліджуваної країни. ІРЛП є стандартним інструментом при загальному порівнянні рівня життя різних країн.
Індекс економічної свободи Індекс розраховується The Heritage Foundation у співпраці з The Wall Street Journal, він оцінює рівень лібералізації взаємодії держави і бізнесу, враховуючи чотири основні складові свободи економічної діяльності. В індексі аналізуються 10 компонентів економічної свободи, згрупованих у 4 категорії: (1) верховенство права (права власності, свобода від корупції); (2) обмежений уряд (фіскальна свобода, державні витрати), (3) регуляторна ефективність (свобода бізнесу, свобода ринку праці, монетарна свобода) і (4) відкритість ринків (свобода торгівлі, свобода інвестицій, фінансова свобода). Індекс комбінує кількісні і якісні показники і розраховується як середнє арифметичне 10 економічних свобод. Індекс має значення від 0 (найгірше значення) до 100 (найкраще).
Індекс сприяння торгівлі Індекс порівнює легкість ведення міжнародної торгівлі у 132 країнах світу, оцінюючи перешкоди, що виникають у ланцюжку постачання товарів. Індекс складається з 9 складових: 1) доступ на внутрішній і зовнішні ринки; 2) ефективність митної адміністрації; 3) ефективність експортно-імпортних процедур; 4) прозорість роботи прикордонних служб; 5) доступність і якість транспортної інфраструктури; 6) доступність і якість транспортних послуг; 7) доступність і поширеність інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ); 8) регуляторне середовище і 9) безпека.
Індекс конкурентоспроможності подорожей і туризму Індекс оцінює чинники і політики, сприятливі для розвитку туристичного сектору в окремо взятій країні. ІКПТ був розроблений Всесвітнім економічним форумом. Він ґрунтується приблизно на 80 показниках, які згруповано в 14 складових. Ці складові, у свою чергу, утворюють 3 субіндекси: регуляторне середовище в туристичному секторі, середовище та інфраструктура для бізнесу, а також людські, культурні і природні ресурси в секторі подорожей і туризму (ПТ).
Індекс ефективності логістики ІЕЛ для кожної країни розраховується на основі інформації, отриманої завдяки опитуванню більш ніж 800 найбільших міжнародних логістичних компаній. Респонденти оцінюють за 5-бальною шкалою кожну з 7 позицій, що відображає ефективність логістичної системи. Оцінка проводиться щодо 8 країн, з якими працює логістична компанія. Оцінка ефективності логістичної системи проводиться за такими позиціями: ефективність процедур митного очищення; якість транспортних та інформаційних технологій логістичної інфраструктури; простота і доступність за ціною міжнародних перевезень; компетентність співробітників місцевої логістичної інфраструктури; можливість відстеження міжнародних перевезень; внутрішня вартість логістичних послуг; витрати часу при транспортуванні вантажів до пункту призначення. Для складання Індексу було використовується більше 5000 індивідуальних оцінок країн.
Рейтинг освіти: наука Ранжирує учасників згідно до їх можливостей з читання, математики та природничих наук. PISA не надає колективну оцінку з усіх предметів, але надає оцінку для кожної предметної області, країни ранжируються за середнім балом в кожній області. В дослідженні надається оцінка близько 470 тисяч 15-річних учнів по всьому світу.
Індекс конкурентоспроможності IT Цей індекс порівнює 66 країн на основі їх здатності підтримувати та розвивати сильний ІТ сектор.
Міжнародний індекс прав власності В індексі відображаються результати досліджень про вплив нормативного та політичного середовища, визнання і дотримання прав приватної та інтелектуальної власності на економічний розвиток країни в цілому.
Індекс сприйняття корупції Індекс ґрунтується на декількох незалежних опитуваннях, у яких беруть участь міжнародні фінансові та правозахисні експерти, в тому числі з Азіатського і Африканського банків розвитку, Світового банку та американської організації Freedom House. Індекс є оцінкою від 0 (максимальний рівень) до 10 (відсутність корупції). Кожна країна в рейтингу характеризується показником, що відображає оцінку рівня корупції підприємцями й аналітиками за десятибальною шкалою.
Індекс багатовимірної бідності Індекс визначає взаємодії на рівні домогосподарств за тим же трьом аспектам, що й ІРЛП (рівень життя, здоров'я та освіта) і показує середнє число бідних людей і взаємодій, з якими стикаються бідні домогосподарства.
Індекс екологічної стійкості Ранжирує країни по 25 показникам у 10 категоріях екологічної політики. Індекс базується на розрахунку 76 параметрів, включаючи показники стану екосистем, екологічного стресу, екологічних аспектів здоров'я населення, соціальних та інституціональних можливостей та міжнародної активності держави.
Індекс розвитку електронного уряду Надає порівняльну оцінку за 2 основними показниками: стан готовності електронного уряду і ступень електронної участі. Задля побудови моделі для вимірювання оцифрованих послуг, огляд оцінює держави відповідно до кількісного композитного індексу електронної готовності уряду на основі оцінки сайтів, телекомунікаційної інфраструктури та використання людських ресурсів.
Індекс свободи преси Індекс складається організацією "Репортери без кордонів", вимірює порушення свободи преси за 43 критеріями і включає всілякі порушення, що безпосередньо зачіпають як журналістів (такі як вбивства, позбавлення волі, фізичні напади і загрози), так і ЗМІ (цензура, конфіскація, розшуки і переслідування). Результат ранжирується від 0 (найкраще) до 120 (найгірше).
Індекс демократії Індекс, який вимірює стан демократії в 167 країнах. Складається Economist Intelligence Unit на основі 60 показників, згрупованих у 5 категорій: виборчий процес і плюралізм, громадські свободи, функціонування уряду, політична участь та політична культура.
Глобальний індекс миролюбства Індекс характеризує миролюбність країн. Його розроблено Інститутом миру разом з Центром миру та вивчення конфліктів (Сіднейський університет, Австралія). Індекс враховує як внутрішні чинники - наприклад, рівень насильства в країні і злочинність, так і зовнішні - міжнародні відносини країни, витрати на військові потреби тощо.
Глобальний індекс талантів Індекс включає аналіз даних з шістдесяти країн, використовує кількісні та якісні дані для оцінки економічних показників, культурні контексти, тенденції в освіті, здоров'я і плинності ринку, які впливають на здатності, необхідні, аби досягти процвітання в країні.
Глобальний індекс репутації Репутація країн оцінюється за 4 основними категоріями: захоплення, довіру, прихильність, повагу. Вони, у свою чергу, підрозділяються, на 16 категорій, які включають в себе такі параметри як якість життя, зовнішня політика, діловий клімат, товари та послуги, інфраструктура, краса природи і туристична привабливість. В основі рейтингу - міжнародне дослідження громадської думки, в якому беруть участь більше 36 000 людей з країн Великої вісімки (G8).
Індекс брендів країн Мета індексу – виміряти «нематеріальні активи» країни, те, як країну сприймають представники міжнародного бізнесу, туристи, експерти в галузі туризму та національного брендингу. Для дослідження опитують 3400 туристів (ділових та відпочиваючих), проводять фокус-групи за участю експертів, аби виявити асоціації, пов'язані з різними країнами по 5 категоріях, включаючи туристичну привабливість, якість життя та систему цінностей.
Зростання ВВП (%) Показник вказує приріст доданої вартості всіх кінцевих товарів і послуг, вироблених в країні за рік, з урахуванням інфляції.
Індекс благополуччя"Геллап" Базується на соціологічних опитуваннях, в яких приймають участь 10 тис. респондентів, у яких просять оцінити рівень свого добробуту та задоволеності життям за шкалою від 1 до 10. Респондентів з високими показниками задоволеності життям соціологи відносять до «процвітаючих», а незадоволеності - до «страждаючих». Співвідношення «процвітаючих» і «страждаючих» людей визначав загальний індекс кожної країни.
Глобальний індекс голоду Індекс показує частку людей, що недоїдають людей в країні та включає в себе наступні 3 однаково зважених показники: частка людей, які страждають від недоїдання (за оцінками Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН, ФАО); поширеності недостатньої ваги у дітей у віці до 5 років, (згідно до Всесвітньої організації охорони здоров'я, ВООЗ); і рівень смертності до 5 років (за оцінками Дитячого Фонду ООН, ЮНІСЕФ).
Глобальний індекс гендерної нерівності Інтегральний показник, що відображає нерівність між чоловіками і жінками в 3 вимірах: репродуктивне здоров'я, розширення прав і можливостей, ринок праці. Індекс був представлений Секретаріатом ВЕФ в 2010 р.; використовується ООН в Доповіді про людський розвиток також з 2010 року.
Індекс цитування наукових статей Індекс показує видимість журналів, що містяться в базі даних SCImago Journal & Country Rank, аналітичного порталу, котрий представляє наукові показники по журналах та країнах і публікує рейтинги публікаційної активності та статистику цитування журналів та країн
S&P Довгостроковий в іноземній валюті Кредитний рейтинг висловлює думку агентства Standard & Poor's щодо спроможності та готовності емітента своєчасно і в повному обсязі виконувати свої фінансові зобов'язання. Діапазон рейтингу від "D-" (найгірший) до "AAA" (найкращий).
Fitch Довгостроковий в іноземній валюті Кредитні рейтинги агентства Fitch Ratings показують відносну здатність держави виконувати свої фінансові зобов'язання, такі як відсотки, дивіденди за привілейованими акціями, погашення основної суми боргу. Діапазон рейтингу від "D-" (найгірший) до "AAA" (найкращий).
Класифікація ризику країни Система оцінки кредитного ризику класифікує країни на 8 категорій країнових ризиків, від 0 до7. Метод класифікації країнових ризиків вказує на ймовірність того, що країна буде обслуговувати свій зовнішній борг.
Індекс Біг-Мака (пере-/недооцінка (-/+), %) Неофіційний спосіб визначення паритету купівельної спроможності (ПКС), який вказує на співвідношення обмінних валютних курсів, ґрунтується на кошику, який складається лише з одного стандартного бутерброду, що повсюдно виробляється компанією McDonald's.